Δωρεάν τα έξοδα αποστολής άνω τον 60 ευρόΔωρεάν τα έξοδα αποστολής άνω τον 60 ευρό
Επανεξέταση και δοκιμήΕπανεξέταση και δοκιμή
Με αντικαταβολήΜε αντικαταβολή
Δικαίωμα επιστροφής μέσα σε 100 ημέρεςΔικαίωμα επιστροφής μέσα σε 100 ημέρες
Κατάστημα παιδικών ρούχων Hippo Kiddo
Κατάστημα παιδικών ρούχων Hippo Kiddo
Κατάστημα παιδικών ρούχων Hippo Kiddo

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου στοχεύει στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τον τύπο των προσωπικών δεδομένων που η «DI ONLINE» EOOD (Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης) υπό την ιδιότητά της ως χειριστής προσωπικών δεδομένων συλλέγει για σας, τους σκοπούς, τους λόγους, τις μεθόδους επεξεργασίας και τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. 

Η Πολιτική αυτή καταρτίζεται σύμφωνα με τις αρχές του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε για εσάς και γιατί;

Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες για εσάς όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ή χρησιμοποιείται τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι μόνο υπηρεσιών εσωτερικής διακόσμησης και απεικόνισης 3D. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, ζητάμε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, τη συμμόρφωση με μια νομική μας υποχρέωση ή για να προστατεύσουμε το νόμιμο συμφέρον μας. Χωρίς αυτά τα δεδομένα δεν θα μπορούσαμε να σας παρέχουμε τις σχετικές υπηρεσίες. Εάν δεν μας παρέχετε τα δεδομένα αναγνώρισης, δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τη σχετική υπηρεσία και να συνάψουμε τη σχετική σύμβαση. Ανάλογα με τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με εσάς:

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας

 • Ονοματεπώνυμο;
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση;
 • Τηλέφωνο.

Κατά τη σύναψη συμβολαίου μαζί μας

 • Ονοματεπώνυμο και Μοναδικό Αριθμό Πολίτη;
 • Διεύθυνση;
 • Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού;
 • Όπως επίσης και άλλα στοιχεία που ενδέχεται λάβουμε από εσάς κατά τη σύναψη Σύμβασης βάσει της υπηρεσίας που σας παρέχουμε.

Ποιοι είναι οι λόγοι βάσει των οποίων επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εναλλακτικά, βάσει του οποιωνδήποτε από τους ακόλουθους λόγους, δηλαδή:

 • Σύναψη ή εκτέλεση Σύμβασης;
 • Βάσει της σαφής συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που εκφράζεται μέσω ενεργειών για την αποστολή των δεδομένων και την επιβεβαίωσή τους;
 • Το έννομο μας συμφέρον για την καθιέρωση, την άσκηση και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας σε σχέση με μια πιθανή ή διαφορά που έχει προκύψει;
 • Εκπλήρωση υποχρέωσης που απορρέει από τον Νόμο, π.χ.  σε σχέση με τη φορολογική ή άλλη νομοθεσία.

Για ποιους σκοπούς θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας;

Χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να μπορούμε να: 

 • για να επικοινωνήσουμε μαζί σας κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας;
 • για να σας κάνουμε προσφορά;
 • για να συνάψουμε Σύμβαση για τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουμε ανακοινώσει ότι τους συλλέγουμε.

Ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που σας αφορούν; 

Η  «DI ONLINE» EOOD σέβεται και διατηρεί την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Τηρώντας τις κανονιστικές απαιτήσεις, η «DI ONLINE» EOOD ενδέχεται να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

Τρίτα πρόσωπα με τα οποία ενδέχεται να μοιραστούμε πληροφορίες είναι:

 • Εταιρείες φιλοξενίας ιστότοπων, που είναι υπεύθυνες για την υποστήριξη του ιστότοπου ή/ και ξεχωριστές λειτουργίες του.
 • Εξωτερικοί σύμβουλοι που παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα των νομικών και λογιστικών υπηρεσιών.
 • Δημόσια ή δημοτικά όργνα ή άλλοι οργανισμοί με δημόσια καθήκοντα που ενδέχεται να λαμβάνουν πληροφορίες βάσει του νομικού τους δικαιώματος να ζητούν και να λαμβάνουν τέτοιες πληροφορίες, καθώς και άλλα δημόσια όργανα στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο, σε σχέση με την εκτέλεση νομικών υποχρεώσεων ή με δικαστικές διαδικασίες.
 • Υπεργολάβοι, που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε στις εργασίες μας και που παρέχουν ένα επαρκές επίπεδο προστασίας. 

Για τι χρονικό διάστημα αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας στοιχεία θα αποθηκευτούν για την περίοδο που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται άνω, αλλά όχι για περισσότερο από 5 χρόνια, εκτός εάν ο νόμος δεν απαιτεί  τη διατήρηση των στοιχείων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, σε περίπτωση νομικής ή άλλης διαφοράς, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για περισσότερα από 5 χρόνια ή έως την επίλυσή της. 

Τα δικαιώματά σας όσο αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα 

Μπορείτε να ασκήσετε όλα σας τα δικαιώματα που προβλέπονται από το Νόμο σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, και πιο συγκεκριμένα:

 • να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία «DI ONLINE» EOOD επεξεργάζεται και να λάβετε ένα αντίγραφο αυτών;
 • τα προσωπικά σας δεδομένα να διορθωθούν σε περίπτωση ανακρίβειας ή όταν τα δεδομένα είναι ελλιπή;
 • να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα σας όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για αυτό;
 • στις προβλεπόμενες από τον Νόμο περιπτώσεις να απαιτήσετε η επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων να περιοριστεί;
 • στις προβλεπόμενες από τον Νόμο περιπτώσεις να υποβάλλετε ένσταση κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;
 • να ασκήστε το δικαίωμά σας για φορητότητα δεδομένων και ζητήστε να παρέχονται τα δεδομένα σας σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή;
 • όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσής σας, να αποσύρετε τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή και χωρίς την πληρωμή οποιουδήποτε τέλους
 • να υποβάλετε καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται σε συγκατάθεση.

Κάνουμε ό, τι περνάει από το χέρι μας για να ενημερώνουμε τα στοιχεία σας. Ωστόσο, εάν παρατηρήσετε λανθασμένα στοιχεία ή άλλες παρατυπίες, μπορείτε να διορθώσετε, να ενημερώσετε, να αλλάξετε, να διαγράψετε ή να ασκήσετε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα σας, επικοινωνώντας μαζί μας από την  «DI ONLINE» EOOD. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας το συντομότερο δυνατό, συνήθως το πολύ σε 30 ημέρες από την παραλαβή της επιστολής σας. 

Επίσης, δικαιούστε να υποβάλλετε καταγγελία στην Επιτροπή προστασίας προσωπικών δεδομένων, όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για αυτό.

Πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς. Όταν μας παρέχετε δεδομένα, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την ασφαλή επεξεργασία τους στα συστήματά μας.

Πως να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Σε περίπτωση που η παρούσα Πολιτική δεν έχει απαντήσει στις ερωτήσεις σας ή έχετε άλλα ερωτήματα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Για την  «DI ONLINE» EOOD με Ενιαίο Κωδικό Αναγνώρισης: 206324630, ηλεκτρονική διεύθυνση: info@hippokiddo.com

loading

ΛΆΒΕΤΕ ΤΗΝ ΈΚΠΤΩΣΗ

για το πρώτο σας ταξίδι για ψώνια